Olet tässä

Valinnanvapaus julkisessa terveydenhuollossa

Vuodesta 2014 alkaen potilailla on mahdollisuus valita oma terveysasema ja erikoissairaanhoidon yksikkö kaikista Suomen julkisista terveysasemista ja sairaaloista. Asiakas valitsee terveysaseman ja sen mukana siihen liittyvän muut palvelut. Asiakas ei voi esimerkiksi valita vastaanottokäyntejä, neuvolaa ja suun terveydenhuoltoa eri asemilta. Kerrallaan voi olla vain yhden terveyskeskuksen ja terveysaseman asiakkaana.

Kallion jäsenkuntien asukkaat voivat kuitenkin edelleen käyttää Kallion kaikkien terveyskeskusten palveluja eikä erillistä terveysaseman valintaa tarvitse tehdä.

Hoitopaikan valinta

 • Terveysaseman vaihtamisesta on tehtävä kirjallinen ilmoitus sekä entiselle terveysasemalle että terveysasemalle, jonka asiakas valitsee.Terveysaseman vaihdosta on ilmoitettava riittävän ajoissa, vähintään kolme viikkoa ennen käyntiä. Hoitovastuu siirtyy valitulle terveysasemalle viimeistään kolmen viikon kuluttua ilmoituksen saapumisesta.
 • Terveysasemaa voi vaihtaa kirjallisella ilmoituksella enintään vuoden välein.
 • Jos henkilö asuu tai oleskelee säännönmukaisesti tai pitempiaikaisesti kotikuntansa ulkopuolella työn, opiskelun, vapaa-ajan vieton, lähiomaisen tai muun läheisen asumisen tai muun vastaavan syyn vuoksi, hän voi käyttää hoitosuunnitelmansa mukaisen hoidon toteuttamiseen myös muun kuin kuntansa perusterveydenhuollon palveluja. Tällöin hoidosta vastaava terveyskeskus ei muutu. Asiakkaan on tehtävä ilmoitus palvelujen tarpeesta kolme viikkoa ennen käyntiä tilapäisen oleskelupaikkakuntansa terveyskeskuksessa. Hoitosuunnitelma tulee hakea omasta terveyskeskuksesta
 • Potilaalla on toimintayksikön mahdollisuuksien rajoissa oikeus valita myös häntä hoitava lääkäri tai muu terveydenhuollon ammattilainen. Potilas on mahdollisuuksien mukaan ohjattava jatkohoitoon häntä aiemmin hoitaneelle lääkärille.
 • Valintamahdollisuus ei koske kouluterveydenhuoltoa, opiskeluterveydenhuoltoa eikä pitkäaikaista laitoshoitoa.Kunnalla ei ole velvollisuutta järjestää kotisairaanhoitoa oman alueensa ulkopuolelle.
 • Henkilö voi valita hoidon antavan kunnallisen erikoissairaanhoidon toimintayksikön mistä päin Manner-Suomea tahansa 1.1.2014 alkaen. Hoitopaikka valitaan yhdessä lähetteen antavan lääkärin tai hammaslääkärin kanssa. Hoitava lääkäri tekee päätöksen potilaan lähettämisestä erikoissairaanhoitoon ja arvioi sen, minkä tasoista hoitoa potilas tarvitsee.

Sairaanhoidosta aiheutuneiden matkakustannusten korvaaminen

 • Potilaan valinnanvapauden laajeneminen ei muuta matkojen korvausperiaatetta. Kela korvaa matkat kuitenkin edelleen lähimpään hoitopaikkaan.
 • Erikoissairaanhoidon palvelujen osalta korvataan matka niiden kustannusten mukaan, jotka aiheutuisivat matkasta lähimpään yliopistosairaalaan.
 • Jos asiakkaalla on kunnan tai sairaanhoitopiirin maksusitoumus tiettyyn hoitopaikkaan, korvataan hänen matkansa siihen hoitopaikkaan asti, josta hän saa hoitoa.

Hoitoon hakeutuminen ulkomailla

 • Henkilöllä on oikeus myös hakeutua hoitoon ulkomaille. Tällöin sairaanhoitokustannukset on maksettava ensin itse.
 • EU- tai ETA-valtioissa tai Sveitsissä saadusta hoidosta voi hakea sairaanhoitokorvauksia Kelalta. Euroopan ulkopuolella aiheutuneita kustannuksia ei korvata.
 • Hoitoa saa toisessa jäsenmaassa samoin perustein kuin vastaavaa hoitoa kotimaassa. Potilaalle korvataan kuitenkin vain sellainen hoito, joka on potilaan kotimaassakin korvattavaa.
 • Henkilö voi myös hakea ennakkolupaa EU- tai ETA-valtioon tai Sveitsiin hoitoon hakeutumiseen, jos hänen tarvitsemaansa hoitoa ei voida järjestää Suomessa. Ennakkolupaa haetaan Kelasta.

Rajat ylittävässä yhteistyössä neuvontaa ja ohjausta antaa 1.1.2014 alkaen Kelan Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste, joka tarjoaa mm. verkossa ja puhelinpalveluna tietoa hoitoon hakeutumisesta Suomesta ulkomaille ja ulkomailta Suomeen.

Kunnilla on aina velvollisuus järjestää kiireellistä hoitoa kaikille henkilöille näiden asuinpaikasta riippumatta.

Ilmoitus terveysaseman vaihtamisesta

Lomakkeet ja ohjeet