Olet tässä

Työmuotoja

Perheneuvolan työmuotoja ovat mm. ohjaus ja neuvonta lasten kasvatukseen ja perheeseen liittyvissä kysymyksissä, lapsen kehitykseen ja tunne-elämään liittyvät tutkimukset, lapsen yksilökäynnit, åari- ja perhesuhteisiin liittyvien ristiriitojen selvittely ja hoito sekä perheasiain sovittelu

Lapset leikkii, piirretty kuva.

Lapsen tunne-elämään ja kehitykseen liittyvät tutkimukset

Toisinaan lapsen tai nuoren käyttäytyminen aiheuttaa huolta vanhemmissa tai muissa lapsen läheisissä aikuisissa. Lapsi ei kehity kuten ikätoverinsa tai lapsen levottomuus ja raivokohtaukset häiritsevät lapsen normaalia arkea. Lapsella voi olla univaikeuksia, ylitsepääsemättömiä pelkoja tai suuria ongelmia kaveripiirissä. Nuoren syömättömyys, alakuloisuus ja haluttomuus sekä mahdollisesti koulunkäynnin laiminlyöminen ja itsensä vahingoittaminen voivat myös aiheuttaa suurta huolta perhepiirissä.

Lapsen tutkimukset aloitetaan yleensä yhteistapaamisella, jossa ovat mukana lapsen lisäksi hänen vanhempansa tai koko perhe. Ensimmäisellä käyntikerralla kartoitetaan lapseen liittyvät huolenaiheet samoin kuin hänen vahvuutensa. Usein lapsen ongelmat ovat tulleet esille päivähoidossa, koulussa tai lastenneuvolakäynnillä. Tällöin ensimmäiselle tapaamiselle pyydetään usein mukaan myös lapsen kanssa työskennellyt henkilö. Ensimmäisen tapaamisen jälkeen sovitaan jatkosta.

Tutkimuksiin sisältyvät lapsen yksilötutkimukset sekä vanhempien haastattelut. Lisäksi tietoa lapsesta kerätään tarvittaessa esim. opettajalta tai päivähoidosta. Tietojen keräämisestä sovitaan perheen kanssa yhdessä.

Tutkimusten jälkeen perheelle annetaan palaute tutkimusten tuloksista ja samalla mietitään mahdollisia jatkotoimenpiteitä. Palaute annetaan tarvittaessa myös ohjaavalle taholle esim.opettajalle tai päivähoitoon. Tästä sovitaan yhdessä perheen kanssa.

Poika juoksee, piirretty kuva.

Lapsen yksilökäynnit

Joskus lapsen psyykkisen kasvun turvaaminen edellyttää terapeuttisia toimenpiteitä. Yksilökäynneillä pyritään vaikuttamaan tunne-elämän kehitystä jarruttaviin solmukohtiin. Lasta autetaan vaikeiden tunnekokemusten tunnistamisessa ja käsittelyssä. Lasta autetaan löytämään kehittyneempiä toimintatapoja käsitellä tunnekokemuksiaan ja toimia muiden ihmisten kanssa.

Välineinä käytetään lapsille luonnollista leikkiä, piirtämistä, pelaamista ja keskustelua. Tavoitteista sovitaan yhdessä vanhempien kanssa. Vanhempien tapaamiset kuuluvat olennaisena osana lapsen käynteihin.

Perhekuva piirrettynä.

Ohjaus ja neuvonta lasten kasvatukseen ja perheeseen liittyvissä kysymyksissä

Lasten kasvaessa vanhemmat joutuvat uusien haasteiden eteen. Esim. lasten koulunkäynnin aloittaminen tai murrosiän alkaminen voivat aiheuttaa vanhemmilla neuvottomuuden tunnetta. Perheneuvolassa vanhempien on mahdollista saada apua oman vanhemmuuden roolinsa miettimiseen ja kehittämiseen. Käynneillä voidaan pohtia vanhemmille eteen tulleita kasvatukseen liittyviä haasteita ja etsiä yhdessä uusia toimintatapoja pulmien ratkaisemiseksi.

Myös perheenjäsenen sairauden tai kuoleman, puolisoiden välisten ristiriitojen tai perheessä ilmenevä väkivallan aiheuttamaan voimattomuuteen voidaan ohjauskäyneillä miettiä yhdessä ratkaisuja.

Perheriidat, piirros.

Pari- ja perhesuhteisiin liittyvien ristiriitojen selvittely ja hoito

Perhe- ja parisuhde on tärkeimpiä ihmissuhteita elämässämme. Se miten itse voit, heijastuu perheesi ja parisuhteesi hyvinvointiin ja päinvastoin. Vanhempien välinen suhde vaikuttaa myös lasten hyvinvointiin. Parisuhde, vanhemmuus ja perhe-elämä tuovat aina mukanaan myös haasteita tai ongelmatilanteita. Aina ristiriidat eivät ratkea omin avuin, vaan tarvitaan ulkopuolista apua eteenpäin pääsemiseksi. Perheneuvolassa perheen ja parisuhteen ongelmia selvitellään asiasta riippuen eri kokoonpanoissa. Käynneillä voivat olla mukana koko perhe tai osa perheestä, puolisot yhdessä tai erikseen.

Perheasiain sovittelu

Perheasioiden sovittelu liittyy avio-/avoeroon tai sen uhkaan. Kriisin selvittely voi olla avain uuteen kasvuun. Jos perheessä on lapsia, sovittelussa pyritään löytämään lapsen edun mukaisia tapoja jatkaa vanhemmuutta eron jälkeen.
Useimmilla on unelma kestävästä parisuhteesta. Vuosien varrella erilaiset kriisit koettelevat parisuhdetta. Jompikumpi puolisoista voi nostaa esiin eron vaihtoehdon. Puolisoiden erotessa myös perhe hajoaa. Ristiriitaisten ja kipeiden tunteiden keskellä vanhempien saattaa olla vaikea ajatella lasten etua. Ulkopuolisesta, puolueettomasta sovittelijasta voi olla apua, kun mietitään ratkaisujen vaikutusta lasten elämään. Sovittelussa käsiteltäviä asioita ovat mm.

· parisuhteen asiat
· huoltajuus
· lasten asuminen
· tapaamiset
· ym. lasten asiat

 

Perhepiirros.

 

Perheasioiden sovittelu

Kts. tulostettava esite