Olet tässä

Odotusajat sosiaalipalveluihin

Odotusajat iäkkään henkilön hakemiin sosiaalipalveluihin

Vanhuspalvelulain mukaan kunnan on vähintään puolen vuoden välein kerrottava, missä ajassa ikäihminen voi saada hakemansa sosiaalipalvelut.Odotusaikoja seurataan palvelukohtaisesti. Odotusajalla tarkoitetaan sitä keskimääräistä aikaa, joka on kulunut hakemuksen jättämisestä siihen, kun henkilö on tosiasiallisesti saanut hakemansa palvelut.

Päätös sosiaalipalvelujen myöntämisestä ja oikeus palveluihin

Vanhuspalvelulain mukaan kunnan on päätettävä iäkkään henkilön kiireellisesti tarvitsemien sosiaalipalvelujen myöntämisestä ja järjestettävä myönnetyt palvelut viipymättä niin, ettei iäkkään henkilön oikeus välttämättömään huolenpitoon vaarannu. Palveluja voi hakea kirjallisesti tai suullisesti.

Päätös muiden kuin kiireellisten sosiaalipalvelujen myöntämisestä on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä sen jälkeen, kun kirjallinen tai suullinen hakemus on tullut vireille. Iäkkäällä henkilöllä on oikeus saada hänelle myönnetyt muut kuin kiireelliset sosiaalipalvelut ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kolmen kuukauden kuluttua päätöksestä.

Lastensuojelun tarpeen selvitys

Kun lapsesta on tehty lastensuojeluilmoitus tai muu vastaava yhteydenotto lastensuojeluun, lapsen mahdollinen kiireellinen lastensuojelun tarve on lastensuojelulain mukaan arvioitava välittömästi. Selvityksen tekemisen tarve on ratkaistava seitsemän arkipäivän kuluessa ja sen on valmistuttava viimeistään kolmen kuukauden kuluessa.
Lastensuojelutarpeen selvityksen tekee lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä selvittämällä lapsen tilanteen, arvioimalla lapsen kasvuolosuhteita, hoitoa ja kasvatusta sekä lastensuojelutoimenpiteiden tarvetta.

Toimeentulotuki

Toimeentulotukilain mukaan toimeentulotukipäätös on kiireellisessä tapauksessa tehtävä käytettävissä olevien tietojen perusteella samana tai viimeistään seuraavana arkipäivänä hakemuksen saapumisesta. Muussa kuin kiireellisessä tapauksessa päätös on tehtävä viivytyksettä, kuitenkin viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä hakemuksen saapumisesta. Jos asiakas hakee toimeentulotukea seuraavalle kuukaudelle, päätös on tehtävä viimeistään kyseisen kuukauden ensimmäisenä arkipäivänä, jos hakemuksen saapumisesta on tuolloin kulunut enemmän kuin seitsemän arkipäivää.

Toimeentulotukiasiakkaalle on järjestettävä mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti sosiaalityöntekijän tai sosiaaliohjaajan kanssa viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä sen jälkeen kun asiakas on tätä pyytänyt. Henkilökohtainen keskustelu voidaan toteuttaa muullakin tavoin kuin sosiaalityöntekijän tai sosiaaliohjaajan vastaanotolla. Asiakas voi saada neuvontaa myös puhelimitse.

Vammaisten henkilöiden palvelutarpeen selvitys

Vammaispalvelulain mukaan palvelujen ja tukitoimien tarpeen selvittäminen on aloitettava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä sen jälkeen, kun vammainen henkilö taikka hänen laillinen edustajansa tai omaisensa, muu henkilö tai viranomainen on ottanut yhteyttä sosiaalipalveluista vastaavaan kunnan viranomaiseen palvelujen saamiseksi.

Vammaispalvelulain lain mukaisia palveluja ja tukitoimia koskevat päätökset on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun vammainen henkilö tai hänen edustajansa on esittänyt palvelua tai tukitointa koskevan hakemuksen, jollei asian selvittäminen erityisestä syystä vaadi pitempää käsittelyaikaa.