Olet tässä

Henkilökohtainen apu

Henkilökohtaisen avun järjestäminen: edellytyksenä on asiakkaan vaikeavammaisuus eli vaikeavammainen henkilö tarvitsee pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden vuoksi välttämättä ja toistuvasti toisen henkilön apua suoriutuakseen päivittäisistä toiminnoista. Henkilökohtaiseen apuun oikeuttavat vammat ja sairaudet ovat pääsääntöisesti luonteeltaan pysyviä.

Edellytys palvelulle on, että vaikeavammaisella henkilöllä on itsellään voimavaroja määritellä avun sisältö ja sen toteutustavat.

Henkilökohtaista apua ei järjestetä vammaispalveluna, jos avun ja avustamisen tarpeet perustuvat pääosin hoivaan, hoitoon ja valvontaan. Näihin tulee vastata edelleen muiden sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen ja tukitoimien avulla. Kyseeseen tulee tilanteet, joissa vammaisen avuntarpeen määrittelee joku toinen henkilö, ei vammainen henkilö itse.

Erityistä velvollisuutta henkilökohtaisen avun järjestämiseen ei myöskään ole, jos hyvin vaikea- tai monivammaisen henkilön huolenpitoa ei voida turvata avohuollon keinoin eli tarpeen onkin laitoshoito esim. sairaalassa.

Henkilökohtainen apu kohdistuu niihin toimiin, jotka henkilö tekisi itse, mutta ei niistä vamman tai sairauden vuoksi selviä.

Henkilökohtaisen avun tarkoitus on auttaa vaikeavammaista henkilöä omien valintojensa toteuttamisessa niin kotona kuin kodin ulkopuolella

  • päivittäisissä toimissa, työssä ja opiskelussa siinä laajuudessa kuin se on välttämätöntä
  • harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä

Henkilökohtaisen avun järjestämistavat:

  1. Henkilökohtainen avustaja- järjestelmä: tällöin vaikeavammainen henkilö toimii henkilökohtaisen avustajan työnantajana. Edellytyksenä tähän on kyky ja halu toimia työnantajana sekä valmiudet omaan elämänhalllintaan ja päätöksentekoon. Tarvittaessa vaikeavammaista henkilöä tulee ohjata ja opastaa työnantajan tehtävissä.
  2. Kunta voi antaa vaikeavammaiselle henkilölle palvelusetelin avustajapalvelun hankkimista varten. Tämä soveltuu esim. pieniin viikottaisiin avustajatuntimääriin tai avustajan sijaisen hankkimiseen. Palvelun tuottajan tulee olla kunnan hyväksymä.
  3. Kunta voi hankkia avustajapalveluja ostopalveluna, järjestää palvelun itse tai yhteistyössä muiden kuntien kesken. Vammaisen henkilön mielipide ja toivomukset tulee huomioida apua järjestettäessä, samoin tulee huomioida palvelusuunnitelmassa määritelty avuntarve ja elämäntilanne kokonaisuudessaan

Yhteystiedot

Vammaispalvelut
Alavieska-Ylivieska

Saila Kallio
p. 044 419 5731
puhelinaika klo 12–13

Vierimaantie 5, 84100 Ylivieska

Vammaispalvelut Nivala-Sievi
Leena Hosio
p. 044 419 6890
puhelinaika klo 12-13

Kalliontie 15, 85500 Nivala

etunimi.sukunimi [at] kalliopp.fi ()