Olet tässä

Hankinnat

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion hankinnoissa on noudatettava Euroopan yhteisöjen lainsäädännön sekä maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimusten määräyksiä ja julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) lisäksi kuntayhtymän hankintaohjeita.

Kuntayhtymän hankintaohjeita täydentävät Suomen Kuntaliiton ”Kuntien yleiset hankintaohjeet” ja ohjeistus ”Suuntaviivoja pienhankintojen
toteuttamiseen” (Suomen Kuntaliitto 2007).

Hankintatoimessa noudatettava lainsäädäntö:

  • hankintalaki (348/07) ja erityisalojen hankintalaki (349/07)
  • kuntalaki (365/95)
  • laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/99)

Yleiset hankintaperiaatteet

Hankinnat on suoritettava taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Hankinnoissa on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet (HL 2 §). Tarjouksista tulee hyväksyä se, joka on kokonaistaloudellisesti edullisin tai hinnaltaan halvin sen mukaan kuin tarjouspyynnössä on esitetty.

Hankinnoissa on noudatettava hankinnan suuruudesta riippumatta avoimuuden, tasapuolisuuden ja syrjimättömyyden periaatteita. Tarjoajaehdokkaita ja tarjouksentekijöitä on kohdeltava sekä saatuja tarjouksia on käsiteltävä näiden periaatteiden mukaisesti hankintaprosessin eri vaiheissa.

Hankintasopimukset voidaan laatia käyttäen hyväksi julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja tai muita hankinnan laadun edellyttämiä palvelu- tai rakennusalan yleisiä sopimusehtoja. Sopimusehtoja käytettäessä on varmistauduttava niiden soveltuvuudesta kyseiseen hankintaan.

Hankinnat on tehtävä kuntayhtymän kokonaisedun mukaisesti. Hankinnoissa on vältettävä tarpeettoman monia väline- ja tarvikelajeja sekä pyrittävä yhteishankintoihin ja hankintojen keskittämiseen.
Hankintapäätökset velvoittavat kuntayhtymää hankkimaan tuotteet ja palvelut nimetyistä ostopaikoista. Kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa noudatetaan kuntayhtymän hankintaohjeita.

Julkiset hankinnat

HILMA Julkiset hankinnat

Hankintailmoitukset

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio