Olet tässä

testikuva

HALLINTO JA PÄÄTÖKSENTEKO

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio on vastannut Alavieskan, Nivalan, Sievin ja Ylivieskan hyvinvointi- ja terveyspalveluista 1.1.2008 lähtien. Kuntayhtymän toimialaan ja tehtäviin kuuluvat valtion kunnille lailla säätämät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut mukaan luettuna ympäristöterveydenhuolto. Tehtävänä on myös huolehtia jäsenkuntien väestön erityistason sairaanhoidosta sekä hoitaa muut mahdolliset jäsenkuntien antamat tehtävät. Alueellamme on n. 33 700 asukasta.

Tehtävistä sekä hallinnon ja toiminnan yhteisestä järjestämisestä jäsenkunnat ovat sopineet kuntayhtymän perussopimuksessa. Hallintosäännössä määrätään kuntayhtymän päätöksenteko- ja kokousmenettelystä sekä hallinnon rakenteesta, toimivaltaisista viranomaisista ja toimivallasta sekä taloudenhoidosta.

Pöytäkirjojen nähtävilläpito

Yhtymäkokouksen ja yhtymähallituksen pöytäkirjat siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä sähköisellä ilmoitustaululla, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Strategia ja talous

Kallion perustehtävä on järjestää alueen asukkaille sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut oikeatasoisina, oikea-aikaisina ja oikeassa paikassa. Kallio edistää alueen asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä.

Arvot

Kallion arvot ovat vastuullisuus, oikeudenmukaisuus, luottamus ja osaaminen.

Huom. 1.1.2023 alkaen Kallion alueen sosiaali- ja terveyspalvelut järjestää Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde. 

Kokoukset

Esityslistat ja pöytäkirjat