VALIKKO
Asiakkaalle > Hoitoon pääsy ja hoitotakuun toteutuminen

Hoitoon pääsy

Kansanterveyslain (15 b§ 2004/855) mukaan terveyskeskuksen tulee järjestää toimintansa siten, että potilas voi saada arkipäivisin virka-aikana välittömästi yhteyden terveyskeskukseen. Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut terveyspalvelujen saannin aikarajat.

Terveydenhuollon ammattihenkilön tulee tehdä hoidon tarpeen arviointi viimeistään kolmantena arkipäivänä siitä, kun potilas otti yhteyden terveyskeskukseen, jollei arviota ole voitu tehdä ensimmäisen yhteydenoton aikana.

Perusterveydenhuollon yhteydessä toteutettavassa erikoissairaanhoidossa hoidon tarpeen arviointi on aloitettava kolmen viikon kuluessa siitä, kun lähete on saapunut toimintayksikköön. Hoidon tarpeen arvioinnin yhteydessä tarpeelliseksi arvioitu hoito tulee erikoissairaanhoidossa järjestää kuuden kuukauden kuluessa.

Hoidon tarpeen arvioinnin yhteydessä lääketieteellisesti tarpeellinen hoito tulee järjestää kohtuullisessa ajassa, kuitenkin kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun hoidon tarve on arvioitu.

Kiireelliseen hoitoon on kuitenkin päästävä välittömästi.

Kalliossa asiakkaat hoidetaan hoitotakuun kriteerien mukaisesti. Lääkäritilanteesta johtuen kiireetön ajanvarausvastaanotto ei aina toimi. Asiakkaan halutessa ajan tietylle lääkärille, voi jonotusaika olla 1 kuukausi.

Kiireelliseen hoitoon päivystysaikoja on saatavana.