VALIKKO

Yhteisrekisteri

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alue muodostaa Terveydenhuoltolain 9§ mukaisen yhteisrekisterin, johon kuuluvat kaikki sairaanhoitopiirin alueen julkisen terveydenhuollon potilasasiakirjat.

Yhteisrekisteriin kuuluvat myös terveyskeskuksen järjestämän työterveyshuollon potilasasiakirjat. Sen sijaan siihen eivät kuulu sairaanhoitopiirin itse omalle henkilökunnalleen järjestämän työterveyshuollon potilasasiakirjat.

Yhteisrekisterissä olevien potilastietojen käyttö

Potilastietojen käsitteleminen edellyttää aina, että potilaan ja tietoja käsittelevän henkilön välillä on hoitosuhde tai muu asiallinen yhteys. Potilastietoja saa käsitellä vain potilasta hoitava henkilö, ja potilastietoja saa käyttää vain siinä laajuudessa kuin hoito edellyttää. Potilastietoja saa käyttää vain terveydenhuollon työntekijä, jolla on käyttöoikeus potilastietoihin.

Potilasta hoitava henkilökunta voi käyttää työtehtävissään yhteisrekisterissä olevia potilastietoja ilman potilaan erillistä suostumusta. Käytettävien tietojen pitää olla potilaan hoidon kannalta tarpeellisia. Potilasta pitää ennen tietojen käyttöä informoida yhteisrekisteristä. Informointi annetaan ensimmäisen käynnin yhteydessä suullisesti ja tarvittaessa potilaalle voidaan antaa myös asiasta kertova esite.

Potilastietoja saa luovuttaa yhteisrekisterin ulkopuolelle (esim. toiseen sairaanhoitopiiriin) vain potilaan suostumuksella tai tapauksissa, joista on erikseen säädetty laissa.

Potilas voi kieltää potilastietojen yhteiskäytön

Potilaalle pitää kertoa informoinnin yhteydessä, että hän voi kieltää potilastietojensa yhteiskäytön. Se tarkoittaa, että potilaalla on oikeus kieltää potilastietojen käyttäminen sairaanhoitopiirin eri toimintayksiköiden esim. sairaalan ja terveyskeskuksen välillä. Kielto-oikeus käsittää myös toimintayksikön eri rekisterien väliset luovutukset, esim. perusterveydenhuolto ja työterveyshuolto. Potilastietoja saa kuitenkin käyttää hoidon yhteydessä siinä terveydenhuollon yksikössä, jossa tiedot on tallennettu. Potilas ei siis voi kieltää tietojensa käyttöä, jos niitä käytetään hoidon yhteydessä saman toimintayksikön sisällä. Esimerkiksi terveyskeskuksessa kirjatun tiedon käyttämistä samassa terveyskeskuksessa ei voi kieltää.

Kielto on voimassa toistaiseksi, ja sen voi perua milloin tahansa sekä tehdä myöhemmin peruutetun kiellon uudelleen. Eri toimintayksiköiden välinen kielto merkitään potilaskertomuksen lomakkeelle ja kiellon voi tehdä terveydenhuollon toimintayksikössä, esim. terveyskeskuksen vastaanotolla.

Kuka voi asettaa kiellon

Kiellon voi asettaa vain potilas itse. Alaikäinen voi kieltää potilastietojensa yhteiskäytön, jos hän kykenee päättämään itse hoidostaan. Potilaan huoltajalla tai muulla edustajalla ei ole oikeutta kieltää potilastietojen yhteiskäyttöä.

Aiheesta muualla