VALIKKO
Asiakkaalle > Asiakas- ja potilastiedot > Rekisteriselosteet

Rekisteriselosteet

Henkilötietolaki (523/1999) edellyttää, että jokaisen rekisterinpitäjän on laadittava henkilörekisteristä rekisteriseloste. Rekisteriselosteesta käy ilmi mm.

  • rekisterinpitäjän yhteystiedot,
  • henkilötietojen käsittelyn tarkoitus,
  • kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista.

Peruspalvelukuntyhtymä Kallion rekisteriselosteet esitetään tällä sivustolla palveluittain.

Rekisterihallinnon ohjeeseen on kirjattu henkilörekisteristä vastaava ja kukin palveluala vastaa omien rekisteriselosteidensa oikeellisuudesta.

Tietojärjestelmäselosteet

Viranomaisten on laadittava ylläpitämistään tietojärjestelmistä seloste, josta ilmenee tietojärjestelmän käyttötarkoitus ja siihen tallennettavat tiedot - Asetus viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta (1030/1999).

Palvelualat

Rekisteriselosteet

Hallinto

Asiakaspalautteiden rekisteri
Kuvausluparekisteri
Käyttöoikeusrekisteri
Lokitietorekisteri
Luottamushenkilörekisteri
Myyntireskontran asiakasrekisteri
Rekrytointirekisteri
Rekisterihallinnon asiakasrekisteri
Tallentava kameravalvontajärjestelmä
Tietus -tietoturvan ja suojan koulutusrekisteri
Toimipisterekisteri
Työvuorosuunnittelun ja kulunvalvonnan rekisteri
Varmennepalvelujen käyttäjärekisteri
Vieraiden varojen rekisteri
Yksityisten palveluntuottajien rekisteri (ostopalavelu- ja palvelusetelitoimijat)

Terveyspalvelut Hoitoilmoitusrekisteri HILMO
Perusterveydenhuollon potilasrekisteri
- kotisairaanhoidon osarekisteri
- kouluterveydenhuollon osarekisteri
- lääkinnällisen kuntoutuksen osarekisteri
- neuvolan osarekisteri
- mielenterveyspalvelujen osarekisteri
- opiskelijaterveydenhuollon osarekisteri
- sairaalapalvelujen osarekisteri
- suun terveydenhuollon osarekisteri
- terveydenhuoltona annettavan päihdetyön osarekisteri
- yhteispäivystyksen osarekisterit
Potilasvakuutus ja potilasvahinkorekisteri
Sairaalainfektiorekisteri
Tartuntatautirekisteri
Veteraanikuntoutuksen asiakasrekisteri
Erityiskustannustenkorvauksiin oikeutetut
Työterveyshuolto Työterveyshuollon potilasrekisteri
Työterveyshuollon työnantajarekisteri
Sosiaalihuolto Aikuissosiaalityön asumispalvelujen rekisteri
Aikuissosiaalityön rekisteri
Alueellisen sosiaalipäivystyksen rekisteri
Ehkäisevän lastensuojelun asiakasrekisteri
Isyyden selvittämisen rekisteri
Kasvatus- ja perheneuvonnan rekisteri
Kehitysvammahuollon rekisteri
Kuntaan sijoitettujen lasten rekisteri
Kuntouttavan työtoiminnan rekisteri
Lapsen elatuksen rekisteri
Lapsen elatustuen rekisteri
Lapsen huolto- ja tapaamisoikeuden rekisteri
Lastensuojeluilmoitusten rekisteri
Lastensuojelun asiakasrekisteri
Ottolapsineuvonna asiakasrekisteri
Perheoikeudellisen palvelun asiakasrekisteri
Perhetyön rekisteri
Päihdehuollon rekisteri
Sovittelutoiminnan rekisteri
Toimeentulotuen rekisteri
Valvotut tapaamiset -rekisteri
Vammaispalvelun rekisteri
Välitystiliasiakkaiden rekisteri
Vanhuspalvelut Hoitoilmoitusrekisteri HILMO
Kotipalvelun rekisteri
Laitoshuollon rekisteri
Omaishoidon tuen rekisteri
Toimintakyvyn arviointirekisteri RAI
Tuetun ja tehostetun asumispalvelun rekisteri
Ympäristö-terveydenhuolto

Eläinlääkintähuollon rekisteri
Ympäristöterveydenhuollon rekisteri
Ympäristönsuojelun rekisteri

Ohjeistot

Rekisterihallinto ja vastuut

Tietosuojapolitiikkapdf, 216 kb

Tietoturvapolitiikkapdf, 169 kb