VALIKKO
Asiakkaalle > Asiakasmaksut > Ympäristöterveydenhuolto

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma ja viranomaispalveluista perittävät maksut

Kunnan tulee laatia ja hyväksyä säännöllistä valvontaa koskeva suunnitelma siten, että valvonta on laadukasta ja terveyshaittoja ehkäisevää. Kunnan suunnitelmassa otetaan huomioon valtakunnallinen valvontaohjelma. Ympräistöterveydenhuollon valtakunnallisessa valvontaohjelmassa ohjelmakauden 2015-2019 teemaksi on valittu valvonnan vaikuttavuus. Tavoitteena on

  • kohdentaa valvontaresurssit riskiperusteisesti ja tehokkaasti
  • kattaa valvonnan kustannukset tehokkaammin valvontakohteilta perittävillä maksuilla
  • kehittää ja hyödyntää tietojärjestelmiä
  • lisätä valvonnan yleistä näkyvyyttää kaikille kuntalaisille
  • ottaa käyttöön aluehallintoviraston kuntiin tekemät arviointi ja ohjauskäynnit.

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma laaditaan ottaen huomioon eri lakien mukaiset keskusvirastojen ohjeet ja valvonnan painopistealueet, paikalliset olosuhteet sekä riskinarviointi.

Kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontaviranomaisen on perittävä toiminnanharjoittajilta maksu hyväksymänsä valvontasuunnitelman mukaisista tarkastuksista, näytteenotosta ja tutkimisesta. Myös ilmoitusten käsittely ja kohteen hyväksyminen sekä määräysten noudattamatta jättämiseen perustuva valvonta ovat maksullisia.

Suunnitelmallinen valvonta sekä kohteen hyväksyminen ja määräysten noudattamatta jättämiseen perustuva valvonta ovat olleet maksullisia Peruspalvelukuntayhtymä Kallion alueella kuntayhtymän toiminnan aloittamisesta, 1.1.2008 lähtien.