VALIKKO
Asiakkaalle > Asiakasmaksut > Lapsi- ja perhepalvelut

Lastensuojelun asiakasmaksut


Asiakasmaksulain 7 §:n 1 momentin perusteella lastensuojelulain mukaisena sijaishuoltona, avohuollon tukitoimena tai jälkihuoltona järjestetystä perhehoidosta tai laitoshuollosta taikka asumispalveluista lapsen vanhemmilta perittävä maksu jaetaan heidän kesken maksukyvyn mukaan, jolloin maksu määrätään molemmille vanhemmille erikseen.

Jos vanhemmat asuvat erillään ja toiselle heistä on määrätty elatusapu, määrätään maksu molemmille vanhemmille erikseen. Siltä vanhemmalta, joka on määrätty maksamaan lapsesta elatusapua, asiakasmaksua ei tarvitse erikseen määrätä, vaan lapselle tulevat elatusavut voidaan (AsiakasmaksuL 7 § 2 mom.) periä ja nostaa siltä ajalta, jolloin lapselle järjestetään perhehoitoa, laitoshuoltoa tai asumispalveluja näistä aiheutuvien kustannusten korvaamiseksi. Tällöin toiselle vanhemmalle määrätään asiakasmaksu, joka voi olla määrältään enintään lapsen elatuksesta annetun lain 1-3 § perusteella määräytyvän elatusavun suuruinen. Vanhemman elatuskykyä arvioitaessa on otettava huomioon hänen ikänsä, työkykynsä ja mahdollisuutensa osallistua ansiotyöhön, käytettävissä olevien varojen määrä sekä hänen lakiin perustuva muu elatusvastuunsa.

Maksu voidaan vahvistaa myös lapsen tai nuoren omista tuloista tai varoista (Asia-kasmaksuL 7 § 3 mom.), jolloin tuloilla tarkoitetaan eläkkeitä, elinkorkoja, elatusapua, avustuksia tai muita jatkuvia taikka kertakaikkisia tuloja, korvauksia ja saamisia, jotka maksetaan siltä ajalta, jonka laitoshoito tai perhehoito kestää.

Asiakasmaksulain 7 § 2 ja 3 mom. perusteella perittävät maksut voivat olla vuonna 2019 enintään 1835,20 €/kk.