VALIKKO
Asiakkaalle > Asiakasmaksut > Kotihoito

Kotiin annettavan hoidon maksut
(kodinhoitoapu ja kotisairaanhoito)

Jatkuva ja säännöllinen, vähintään kerran viikossa annettava kotihoitopalvelu on maksutonta 576 € kuukausituloihin (brutto) saakka.

Maksu määräytyy palvelun laadun, määrän sekä palvelun käyttäjän maksukyvyn ja perheen koon mukaan. Maksukykyä määriteltäessä otetaan huomioon palvelun käyttäjän ja hänen kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot.

Asiakkaalle laaditaan hoito- ja palvelu- tai kuntoutussuunnitelma, jossa selvitetään palvelut, palveluun käytettävä aika ja perittävä kuukausimaksu. Kun kotihoito keskeytyy laitoshoidon takia, maksua ei peritä ko. ajalta. Muissa tapauksissa maksua ei peritä yli viisi (5) päivää ylittävältä ajalta ja, mikäli hoitoa ei pystytä kuntayhtymän toimesta järjestämään.

Kuukausimaksuun vaikuttaa perheenjäsenten lukumäärä, tuloraja ja maksuprosentti. Maksuttoman kotihoidon kuukausituloraja on 576 euroa. Maksua peritään edellä mainitun tulorajan ylittävästä tulosta alla olevan taulukon mukaan. Kun perheenjäsenten lukumäärä on suurempi kuin kuusi, korotetaan tulorajaa 350 eurolla ja maksuprosenttia alennetaan yhdellä prosenttiyksiköllä kustakin seuraavasta perheenjäsenestä. Maksua peritään 576 € ylittävästä tulosta seuraavasti:

Perheen
jäsenten
määrä

Tulo-
raja
euroa

Palvelua
1-5 h/kk
maksu-%

Palvelua
6-11 h/kk
maksu-%

Palvelua
12-20 h/kk
maksu-%

Palvelua
21-29 h/kk
maksu-%

Palvelua
yli 30 h/kk
maksu-%

1 henkilö 576 16 21 28 31 35
2 hlö 1 063 12 15 17 19 22
3 hlö 1 667 10 13 15 16 18
4 hlö 2 062 9 10 12 13 15
5 hlö 2 496 8 9 11 12 13
6 hlö 2 866 7 8 9 10 11

Tilapäinen kodinhoitoapu

Tilapäisellä kotihoidolla tarkoitetaan harvemmin kuin kerran viikossa annettavaa kotihoidon palvelua (kotipalvelu ja kotisairaanhoito). Asiakkaalle ei tehdä hoito- ja palvelusuunnitelmaa. Tilapäinen alla mainitun hoitotyöntekijän käynti asiakkaan luona on 12,00 €.
- Kotipalvelutyöntekijä (lähi- tai kodinhoitaja)
- Kotisairaanhoitaja
- Kuntohoitaja/fysioterapeutti

Lääkärin kotikäynnistä peritään 18,90 €.

Perhetyön kodinhoidollisen palvelun käyntimaksu määräytyy palvelun keston mukaan: alle 3 h 12 €, 3 - 5 h 19 €, yli 5 h 25 €.

Yhteystiedot

Alavieskan ja Ylivieskan kotihoito
Toimistosihteeri
p. 040 635 5120

Nivalan ja Sievin kotihoito
Toimistosihteeri
p. 040 635 5166