VALIKKO
Asiakkaalle > Asiakasmaksut > Kehitysvammaisten erityishuolto

Kehitysvammaisten erityishuollosta perittävät maksut

Kehitysvammaisten erityishuollosta annetussa laissa (519/77) tarkoitettu erityishuolto ja lain 39 §:ssä tarkoitettu kuljetus ovat asiakkaille maksuttomia. Kehitysvammaisten ylläpidosta (muun muassa ruoka, pesuaineet yms.) voidaan kuitenkin periä maksu.

Tilapäinen perhehoito

Ylläpitomaksu yli 16-vuotiailta 30,60 €/vrk, jos kulukorvaus on maksettu.

Jatkuva perhehoito

Perhehoidon asiakasmaksut määrätään samalla tavoin kuin pitkäaikaisen laitoshoidon maksut ( sosiaali- ja terveydenhuollonasiakasmaksuista annetun lain 7 c §, asiakasmaksuasetus 19 §)

Tilapäinen palveluasuminen

Tilapäishoitoa järjestetään pääsääntöisesti 3 vrk/kk, mutta tapauskohtaista tarveharkintaa voidaan käyttää. Omaishoitajalain perusteella hoitajalle tulee järjestää kolme vapaapäivää kuukaudessa. Lain mukaan vapaapäiviltä saadaan periä 11,40 €/vrk (3 vrk/kk ja 36 vrk/vuosi). Muilta päiviltä peritään 30,60 €/vrk. Alle 16-vuotiailta peritään tilapäishoidosta 11,40 €/vrk.

Koska omaishoidon tuki on määrärahasidonnainen, ei 11,40 vapaapäiväoikeutta sidota omaishoidon tukeen, vaan kaikilla korotettua tai erityishoitotukea saavan kehitysvammaisen hoitajalla on oikeus kolmeen vapaapäivään kuukaudessa ja maksu on 11,40 €/vrk.

Pitkäaikaisasukkaat palveluasumisessa

Kehitysvammaisten palveluasumisen ylläpitomaksu on 13,80 €/vrk. Jos asukas käy työtoiminnassa, ylläpitomaksusta vähennetään päivä- ja työtoiminnan ylläpitomaksu. Enintään kuitenkin todellisten kustannusten mukaan.

Päivä- ja työtoiminnan sekä koululaisten loma-aikojen päivähoidon ylläpitomaksut

Päivä- ja työtoiminnan sekä koululaisten loma-aikojen päivähoidon ylläpitomaksu koostuu ruoasta, kahvista sekä niiden valmistamiseen liittyvästä työstä. Osittaisen ylläpidon maksu on 6 €/päivä. Osittainen ylläpito voidaan periä 16 vuotta täyttäneiltä. (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 1992/734, 4 §.)

Yhteystiedot

Toimistosihteeri Maria-Liisa Kantola
p. 040 635 5120