VALIKKO
Asiakkaalle > Asiakasmaksut > Asiakirjojen lunastus- ja maksuperusteet

Asiakirjojen lunastus- ja maksuperusteet

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n muutoksessa (495/2005) on säädetty asiakirjojen maksuttomuudesta tai viranomaisen oikeudesta periä asiakirjasta maksu. Tiedon saantioikeudesta on säännökset julkisuuslain 9 ja 11 §:issä.

Maksua asiakirjasta ei lain mukaan peritä, kun

  1. asiakirjasta annetaan tietoja suullisesti;
  2. "asiakirja" annetaan viranomaisen luona luettavaksi tai jäljennettäväksi;
  3. "julkinen" sähköisesti talletettu "asiakirja" lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse;
  4. sähköisesti talletettu "asiakirja" lähetetään asianosaiselle sähköpostitse;
  5. pyydetyn asiakirjan antaminen kuuluu viranomaisen neuvonta-, kuulemis- tai tiedotusvelvoitteen piiriin

Tiedon antamisesta 9 ja 11 §:n nojalla kopiona tai tulosteena peritään maksu, joka vastaa tiedon antamisesta viranomaiselle aiheutuvien kustannusten määrää, jollei tätä alhaisemmasta maksusta erikseen toisin säädetä tai kuntalain (365/1995) nojalla päätetä.

Maksut

Yhtymähallituksen päätös 1.9.2009
Asiakirjojen lunastus- ja maksuperusteistapdf, 86 kb