VALIKKO
Terveyspalvelut > Kuntoutus ja terapia > Kuntoutuksen asiakasyhteistyö

Kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmä

Kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä annetun lain mukaan kunnan on huolehdittava siitä, että sen alueella toimii asiakasyhteistyöryhmä. Alavieskalla, Nivalalla, Sievillä ja Ylivieskalla on yhteinen asiakasyhteistyöryhmä, jossa on mukana sosiaali- ja terveystoimen, työvoima- ja elinkeinotoimiston sekä Kansaneläkelaitoksen edustaja ja tarvittaessa myös opetustoimen edustaja. Asioiden käsittelyä varten asiakasyhteistyöryhmä on jaettu

 • Alavieska-Sievi-Ylivieska –alueen jaostoon ja
 • Nivalan jaostoon

Yhteistyöryhmän tehtävät

 • suunnitella, edistää ja seurata asiakkaiden kuntoutuksen toteutumista
 • kehittää viranomaisten, laitosten ja yhteisöjen yhteistyömuotoja
 • sopia keskinäisen yhteistyön periaatteista ja menettelytavoista
 • huolehtia tietojen vaihtamisesta
 • käsitellä myös yksittäisen kuntoutujan asiakasyhteistyötä koskevia asioita
 • etsiä kuntoutujan tarpeita vastaavia ratkaisuja, arvioida palveluvaihtoehtoja,
 • toimia tarvittaessa apuna asiakkaan kuntoutussuunnitelman laatimisessa

Asian käsittely

 • asiakkaalla tai viranomaisella on oikeus saada kuntoutuksen yhteistyötä koskeva asia yhteistyöryhmään
 • asian käsittelylle on oltava kuntoutujan kirjallinen suostumus
 • yhteistyöryhmä varmistaa, että kuntoutujalla on yhdessä hänen kanssaan nimetty kuntoutukseen perehtynyt yhteyshenkilö

Asiakkaan asema

 • oikeus tulla kuulluksi ja osallistua asiansa käsittelyyn yhteistyöryhmässä
 • oikeus saada selvitys kuntoutuksen vaihtoehdoista ja muista seikoista
 • oikeus tarkistaa tietoja ja saada tietoja
 • yksilölliset tarpeet otetaan huomioon asian käsittelyssä

Salassapito

 • yleiset salassapitosäännökset
 • yhteistyöryhmälle ja yhteyshenkilölle tietoja kuntoutujan suostumuksella
 • tiedot sivulliselle vain kuntoutujan kirjallisella suostumuksella

Yhteistyösäännös eri laeissa

Jos ao. taho ei voi järjestää kuntoutusta, on huolehdittava siitä, että kuntoutujalle annetaan tietoja muista kuntoutusmahdollisuuksista ja että hänet ohjataan tarpeen mukaan asianmukaiseen kuntoutukseen tai muiden palveluiden piiriin yhteistyössä niitä järjestävien tahojen kanssa.

Yhteys asiakasyhteistyöryhmään

Mikäli haet, tarvitset tai käytät kuntoutuspalveluja ja kuntoutuksen järjestäminen edellyttää sitä järjestävien viranomaisten, muiden yhteisöjen tai laitosten tässä laissa tarkoitettua yhteistyötä

 • työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi tai palauttamiseksi
 • tarpeellisen koulutuksen järjestämiseksi
 • työllistymisen tukemiseksi
 • tai kuntoutusajan toimeentuloturvan järjestämiseksi,

ota yhteys paikallisen sosiaalitoimiston sosiaalityöntekijään, työterveyshuoltoon, työvoima- ja elinkeinotoimistoon tai Kelan toimistoon. Anna kirjallinen suostumus asian käsittelyyn kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmässä. Yhteyshenkilö vie kuntoutusasian asiakasyhteistyöryhmän käsittelyyn.