VALIKKO
Tietoa kuntayhtymästä > Hallinto ja päätöksenteko

Päätöksenteko

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion tehtävistä sekä hallinnon ja toiminnan yhteisestä järjestämisestä jäsenkunnat ovat sopineet kuntayhtymän perussopimuksessa.

Hallintosäännössä määrätään kuntayhtymän päätöksenteko- ja kokousmenettelystä sekä hallinnon rakenteesta, toimivaltaisista viranomaisista ja toimivallasta sekä taloudenhoidosta.

Pöytäkirjojen nähtävilläpito

Yhtymäkokouksen ja yhtymähallituksen pöytäkirjat siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä sähköisellä ilmoitustaululla, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Strategia ja talous

Perustehtävä

Kallion perustehtävä on järjestää alueen asukkaille sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut oikeatasoisina, oikea-aikaisina ja oikeassa paikassa. Kallio edistää alueen asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä.

Arvot

Kallion arvot ovat vastuullisuus, oikeudenmukaisuus, luottamus ja osaaminen.
__________________________________________________________________

Sidonnaisuusilmoitukset

Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava sidonnaisuuksistaan tarkastuslautakunnalle, joka
saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Säännöstä sovelletaan 1.6.2017 alkaen.

Kuntalain 64.1 §:n mukaan sidonnaisuussääntelyä sovelletaan myös kuntayhtymään. Kuntayhtymässä hallituksen jäsenet, yhtymävaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat, lautakuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat ovat ilmoitusvelvollisia. Velvollisuus koskee myös toimielinten varajäseniä. Kuntayhtymän viranhaltijoista ilmoitusvelvollisuuden piirissä ovat kuntayhtymän johtaja/toimitusjohtaja sekä hallituksen ja lautakuntien esittelijät.

Sidonnaisuusrekisterin rekisterinpitäjänä on tarkastuslautakunta.
Tarkastuslautakunta on 1.6.2017 alkaen vastuussa sidonnaisuusilmoitusten vastaanottamisesta, rekisterin tietosisällön virheettömyydestä ja siitä, ettei rekisteriin viedä ylimääräisiä tai sääntelyn näkökulmasta turhia tietoja. Tarkastuslautakunnan on tarkastettava ilmoitukset ennen tiedon viemistä rekisteriin ja yleiseen tietoverkkoon. __________________________________________________________________