VALIKKO
Hallinto ja päätöksenteko

Päätöksenteko

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion tehtävistä sekä hallinnon ja toiminnan yhteisestä järjestämisestä jäsenkunnat ovat sopineet kuntayhtymän perussopimuksessa.

Hallintosäännössä määrätään kuntayhtymän päätöksenteko- ja kokousmenettelystä sekä hallinnon rakenteesta, toimivaltaisista viranomaisista ja toimivallasta sekä taloudenhoidosta.

Pöytäkirjojen nähtävilläpito

Yhtymäkokouksen ja yhtymähallituksen pöytäkirjat siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä sähköisellä ilmoitustaululla, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Strategia ja talous

Perustehtävä

Kallion perustehtävä on järjestää alueen asukkaille sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut oikeatasoisina, oikea-aikaisina ja oikeassa paikassa. Kallio edistää alueen asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä.

Arvot

Kallion arvot ovat vastuullisuus, oikeudenmukaisuus, luottamus ja osaaminen.

__________________________________________________________________