VALIKKO
Asiakkaalle > Asiakkaan oikeudet > Muistutus ja kantelu

Muistutus

Ennen muistutuksen tai kantelun tekemistä on suositeltavaa harkita nopeampia ja tehokkaampia keinoja asian selvittämiseksi ja ratkaisemiseksi. Keskustelu hoitoa antaneen tai päätöksen tehneen henkilön tai hänen esimiestensä kanssa voi selvittää mahdolliset väärinkäsitykset. Jos on tapahtunut virheitä tai on epäilyjä asian huonosta hoidosta, asioihin voi olla mahdollista saada korjaus käydyn keskustelun perusteella.

Jos potilas tai sosiaalihuollon asiakas on edelleen tyytymätön kohteluunsa tai menettelyyn,

  • potilas voi tehdä muistutuksen terveydenhuollossa johtavalle lääkärille tai terveyspalvelujohtajalle
  • sosiaalihuollon asiakas voi tehdä muistutuksen sosiaalihuollossa hyvinvointipalvelujohtajalle tai palvelujohtajalle

Muistutus tulee tehdä kirjallisena. Muistutuksessa tulee kertoa mahdollisimman yksityiskohtaisesti, mihin asiaan tai asioihin on tyytymätön saamissaan terveydenhuollon tai sosiaalihuollon palveluissa. Jos mahdollista, muistutukseen tulee nimetä myös henkilö/ henkilöt, joiden toimintaan on tyytymätön.

Tarvittaessa muistutuksen tekemisessä auttaa potilasasiamies/ sosiaaliasiamies, joiden tehtäviin kuuluu potilaan /asiakkaan avustaminen muistutuksen tekemisessä. Muistutus käsitellään siinä toimintayksikössä, jota muistutus koskee ja yksikön johdon tulee vastata muistutukseen kirjallisesti kohtuullisessa ajassa. Kohtuullisena aikana muistutukseen vastaamisessa pidetään neljää viikkoa.

Muistutuksen johdosta annettuun vastaukseen ei voi hakea muutosta valittamalla. Jos annettu vastaus ei asianosaista tyydytä, hänellä on mahdollisuus jatkotoimenpiteenä tehdä kantelu valvoville viranomaisille. Mikäli muistutuksen käsittelyn aikana ilmenee, että kyseessä voi olla potilasvahinko, vahingonkorvausasia tai muu seuraamus, informoidaan siitä asiakasta/potilasta.

Muistutukseen liittyvät asiakirjat arkistoidaan ja niiden säilytysaika on 10 vuotta eikä niitä liitetä potilasasiakirjoihin.

Ota Suomi.fi Viestit käyttöösi!

Suomi.fi-verkkopalvelu tarjoaa tietoturvallisen viestintäkanavan kansalaisen ja viranomaisen väliseen sähköiseen asiointiin. Suomi.fi-verkkopalvelua ylläpitää Väestörekisterikeskus.

Kun siirryt käyttämään Viestit-palvelua, saat viranomaisviestit keskitetysti yhteen paikkaan, josta ne on helppo löytää. Voit lähettää kätevästi viestejä myös meille ja liittää viesteihin tarvittaessa tiedostoja. Palvelua voi käyttää myös mobiilisovelluksella.