VALIKKO

Pyyntö palvelutarpeen arvioimiseksi

(Sosiaalihuoltolaki (30.12.2014/1301) 35 § 1 mom.)

Jos olet erityisen ilmoitusvelvollisuuden omaava viranomainen, ja saat tehtävässäsi tietää henkilöstä, jonka sosiaalihuollon tarve on ilmeinen, tulee sinun ohjata henkilö hakemaan sosiaalipalveluja. Erityinen ilmoitusvelvollisuus on seuraavilla aloilla työskentelevillä viranomaisilla:

 • terveydenhuollon ammattihenkilö
 • sosiaalikuraattori
 • sosiaalitoimi
 • opetustoimi
 • liikuntatoimi
 • lasten päivähoito
 • pelastuslaitos
 • Hätäkeskuslaitos
 • Tulli
 • poliisi
 • Rikosseuraamuslaitos
 • työ–ja elinkeinoviranomanen
 • Kansaneläkelaitos
 • ulosottoviranomainen


Pyynnön palvelutarpeen arvioimiseen voit tehdä yhdessä kyseisen henkilön kanssa. Myös yksityishenkilö voi tehdä pyynnön palvelutarpeen arvioimiseen itsestään tai perheestään.


Ilmoitus tai yhteydenotto sosiaalihuollon tarpeessa olevasta henkilöstä

(Sosiaalihuoltolaki (30.12.2014/1301) 35 § 2 mom. ja
Lastensuojelulaki (13.4.2007/417) 25 a §)

Jos henkilö ei anna suostumustaan, mutta on ilmeisen kykenemätön vastaamaan omasta huolenpidos-taan, terveydestään tai turvallisuudestaan, tulee sosiaalihuoltolain 35.1 § tarkoitettujen henkilöiden tehdä viipymättä ilmoitus sosiaalihuollon tarpeessa olevasta henkilöstä salassapitosäännösten es-tämättä. Näin tulee toimia myös silloin, kun lapsen etu sitä vaatii. Ilmoituksen voi tehdä myös kuka tahansa yksityishenkilö.

Lastensuojelulain 25 a § mukainen ilmoitusvelvollisuus voidaan toteuttaa yhteydenottona sosiaalihuol-toon tuen tarpeen arvioimiseksi salassapitosäännösten estämättä yhdessä lapsen tai hänen vanhem-pansa kanssa edellyttäen, että yhteydenotto tehdään viipymättä ja ilmoitusvelvollinen henkilö ilmoittaa yhteydenottoon johtaneet syyt. Tälloin asiasta ei tarvitse tehdä erikseen lastensuojeluilmoi-tusta.

Tulostettava ilmoituslomake
pdf, 97 kb

Pyyntö palvelutarpeen arvioimiseksi

Yhteydenottolomakepdf, 97 kb