VALIKKO

Lastensuojelu

Lastensuojelun tehtävänä on turvata lapsen oikeus turvalliseen ja virikkeitä antavaan kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun.

Lastensuojelu perheiden ja vanhemmuuden tukena

Kaikilla perheillä ja lapsilla on joskus vaikeuksia. Useimmiten erilaiset ongelmat ratkeavat lapsen omassa elinpiirissä. Joskus vaikeudet ovat sellaisia, että niiden ratkaisemiseen tarvitaan lastensuojelun tukea. Lastensuojelussa avohuollon tukitoimet ovat ensisijaisia tuen muotoja. Lastensuojelun tehtävänä on tukea vanhempia ja huoltajia lapsen kasvatuksessa ja huolenpidossa.

Lapsen osallisuus

Uusi lastensuojelulaki tuli voimaan 1.1.2008. Sen mukaisesti jokaiselle asiakkaana olevalle lapselle nimetään oma sosiaalityöntekijä, joka vastaa lapsen asioista. Uusia laki korostaa myös lapsen osallisuutta. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että lastensuojelutyössä lapsen toivomuksia ja mielipiteitä kuullaan hänen ikä-ja kehitystasonsa huomioiden.

Lastensuojeluilmoitus

Lastensuojelun työskentely käynnistyy useimmiten lastensuojeluilmoituksesta, jonka kiirellisyyden lastensuojelun työntekijä arvioi välittömästi. Lapsi voidaan sijoittaan kiirellisesti, jos lapsi on välittömässä vaarassa esim. vanhempien päihtymyksen takia tai lapsen oma käytös aiheuttaa vaaraa itselle tai toiselle. Tämän jälkeen on ratkaistaan seitsemän arkipäivän kuluessa tehdäänkö tarkempi lastensuojelutarpeen selvitys. Lapsen asiakkuus lastensuojelussa alkaa, jos ryhdytään välittömiin toimiin tai päätetään tehdä tarkempi lastensuojelutarpeen selvitys.

Lastensuojelutarpeen selvittäminen

Silloin kun päädytään tekemään lastensuojelutarpeen selvitys, lapsen kasvuoloja kartoitetaan yhdessä lapsen, vanhempien ja muiden lapsen elämänpiiriin kuuluvien( esim.neuvola, päivähoito, koulu)kanssa. Esille tulleet asiat kootaan kirjalliseen yhteenvetoon, joka käsitellään yhdessä koko perheen kanssa. Selvityksen tulee valmistua viimeistään kolmen kuukauden kuluessa lastensuojeluasian vireille tulosta.

Asiakassuunnitelma asiakkuuden jatkuessa

Lastensuojelutarpeen selvityksen valmistumisen jälkeen sosiaalityöntekijä päättää, jatkuuko lastensuojelun asiakkuus. Jos asiakkuus päättyy, siitä ilmoitetaan lapselle ja perheelle. Tarvittaessa perhe voidaan ohjata muiden palveluiden piiriin, esim. perheneuvolaan. Jos asiakkuus jatkuu lastensuojelussa, sosiaalityöntekijä tekee yhdessä perheen kanssa asiakassuunnitelman, jonka mukaisesti lasta ja perhettä tuetaan.

Avohuollon tukitoimia voivat olla mm.

  • tukihenkilön tai tukiperheen järjestäminen lapselle
  • lapsen/nuoren koulunkäynnin tukeminen
  • lastensuojelun perhetyö vanhempien kasvatustyön tukemiseksi
  • neuvonta mielenterveys-ja päihdeasioissa
  • lastensuojelun taloudellinen tuki
  • perhekuntoutus
  • perhe-tai laitoshoidon järjestäminen lapselle
  • päivähoito avohuollon tukitoimena

Joskus lapsi tarvitsee sijaishuoltoa

Joskus perheen/lapsen vaikeudet voivat olla niin vakavia, että on lapsen edun mukaista järjestää lapsen hoito kodin ulkopuolella, joko sijaisperheessä tai laitoksessa. Sijoitus voi tapahtua joko avohuollon tukitoimena, kiireellisenä sijoituksena tai huostaanottona. Huostaanotto on aina viimesijainen keino turvata lapsen kasvu ja kehitys hänen ikätasonsa mukaisesti.

Yhteystiedot lastensuojeluun

Kiireellinen Virka-ajan (8–16) päivystysnro 044 419 5709

Fax Ylivieska: 08 419 5916

Palvelutarpeen arviointitiimi:

puhelintunti ti-to 12-13

Seija Ohtamaa sosiaalityöntekijä
p. 044 419 5732

Johanna Salmela sosiaaliohjaaja
p. 044 419 5733
miia.salmela@kalliopp.fi

Päivi Ojala sosiaaliohjaaja
p. 044 419 5734
paivi.m.ojala@kalliopp.fi

Sari Mannila sosiaaliohjaaja
p. 044 419 6880

Toni Toivola
Arvi-tiiminperhetyöntekijä
p. 044 419 5706

----------------------------------------------

Lastensuojelu Ylivieska, Alavieska
Vierimaantie 5, 3. kerros,
84100 Ylivieska

puhelintunti ma-pe 12-13

Kaija Jokela
lastensuojelun palvelupäällikkö
p. 044 419 5710

Sanna Koivuniemi vt.sosiaalityöntekijä
p. 044 419 5712

Mervi Salo sosiaalityöntekijä
p. 044 419 5714

Raili Salmela
sijaishuollon sosiaalityöntekijä
p. 044 419 5713

Sara Kupsala
vt. sosiaalityöntekijä
p. 044 419 5723

Virpi Hemmilä sosiaaliohjaaja
p. 044 419 5703

----------------------------------------------

Lastensuojelu Nivala, Sievi
Kalliontie 15, 85500 Nivala
Haikolantie 16, 85410 Sievi

Fax Nivala: 08 419 5940

puhelintunti ma-pe 12-13

Kaarina Autio sosiaalityöntekijä
p. 044 419 6877

Riitta Tervamäki sosiaalityöntekijä
p. 044 419 6871

Airi Kolppanen
sosiaalityöntekijä
p. 044 419 6879

Jaana Linna
sosiaaliohjaaja
p. 044 419 6878

----------------------------------------------

Tehostetun perhetyön yhteystiedot

Ylivieska ja Alavieska:

Kati Järvi
Tiimivastaava perhetyöntekijä
p. 044 419 5739

Elina Isoniemi p. 044 419 6425

Anne Haataja p. 044 419 6882

Jussi Saari p. 044 419 6881

Aki Hirvasoja p. 044-4195720

Sievi:

Aija Uusitalo p. 044 419 5726

Nivala:

Anne Siirtola p. 044 419 6883

Minna Ohtamaa p. 044 419 5742

Tärkeät numerot

Virka-ajalla kiireelliset lastensuojeluasiat puhelimitse
p. 08 419 5709

Virka-ajan ulkopuolella ja viikonloppuisin sosiaalipäivystäjän tavoittaa hätäkeskuksen kautta numerosta 112