VALIKKO
Ilmoitustaulu

Ilmoitustaulu

1.6.2017 alkaen kuntayhtymän ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne sähköiselle ilmoitustaululle, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu, sekä tarpeen vaatiessa muulla kuntayhtymän päättämällä tavalla.

Ilmoitukset ovat yleisessä tietoverkossa 14 vuorokautta, jollei asian luonteesta muuta johdu. Ilmoituksen sisältämät henkilötiedot poistetaan tietoverkosta edellä mainitun ajan kuluttua.

Kuulutukset

Kuulutukset ohjelmassa julkaistaan kuntayhtymän sisällä tuotettuja ja ulkoa saapuneita ilmoituksia ja kuulutuksia.

Kuntalain 140 §:n mukaan päätöksen tiedoksianto kunnan jäsenelle on sidottu pöytäkirjan nähtävänä pitoon yleisessä tietoverkossa. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 mom. tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.

Kuntayhtymän toimielinten (KuntaL 58 § 1 mom.) nähtävillä pidettävät pöytäkirjat julkaistaan kuulutukset ohjelmassa pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen.

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion kuulutukset

Muut ilmoitukset

Syksyn kokousaikataulu

Yhtymähallitus

  • torstai 24.8.2017
  • perjantai 15.9.2017
  • keskiviikko 4.10.2017
  • keskiviikko 25.10.2017 > siirretty pidettäväksi ma 23.10.2017
  • perjantai 10.11.2017 > siirretty pidettäväksi ma 13.11.2017
  • perjantai 15.12.2017

Tarvittaessa yhtymähallitus kokoontuu myös muuna erikseen sovittavana aikana.

Yhtymäkokous

  • tiistai 29.8.2017
  • tiistai 21.11.2017

____________________________________________________________________