VALIKKO
Tietoa kuntayhtymästä > Ilmoitustaulu

Ilmoitustaulu

1.6.2017 alkaen kuntayhtymän ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne sähköiselle ilmoitustaululle, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu, sekä tarpeen vaatiessa muulla kuntayhtymän päättämällä tavalla.

Ilmoitukset ovat yleisessä tietoverkossa 14 vuorokautta, jollei asian luonteesta muuta johdu. Ilmoituksen sisältämät henkilötiedot poistetaan tietoverkosta edellä mainitun ajan kuluttua.

Kuulutukset

Kuulutukset ohjelmassa julkaistaan kuntayhtymän sisällä tuotettuja ja ulkoa saapuneita ilmoituksia ja kuulutuksia.

Kuntalain 140 §:n mukaan päätöksen tiedoksianto kunnan jäsenelle on sidottu pöytäkirjan nähtävänä pitoon yleisessä tietoverkossa. Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 mom. tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.

Kuntayhtymän toimielinten (KuntaL 58 § 1 mom.) nähtävillä pidettävät pöytäkirjat julkaistaan kuulutukset ohjelmassa pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen.

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion kuulutukset

Muut ilmoitukset

Kevään 2018 kokousaikataulu

Yhtymähallitus

  • perjantai 2.2.2018
  • perjantai 23.2.2018
  • perjantai 16.3.2018
  • perjantai 27.4.2018
  • perjantai 18.5.2018
  • perjantai 15.6.2018

Tarvittaessa yhtymähallitus kokoontuu myös muuna erikseen sovittavana aikana.

Yhtymäkokous

  • tiistai 8.5.2018 Alavieskassa

____________________________________________________________________