VALIKKO
Asiakkaalle > Ajankohtaista > Moniasiakas puheeksi –toimintamalli käyttöön

Moniasiakas puheeksi –toimintamalli käyttöön peruspalvelukuntayhtymä Kalliossa

Peruspalvelukuntayhtymä Kallion yhtymähallitus hyväksyi Moniasiakas puheeksi –toimintamallin. Toimintamallilla haetaan entistä asiakaslähtöisempää palvelujen järjestämistä paljon sosiaali- ja terveyspalveluita käyttäville asiakkaille. Toimintamallin käyttö vähentää päällekkäistä työtä ja parantaa palvelujen kohdentamista. Lisäksi se tehostaa toimintaa ja hillitsee kustannuksia.

Moniasiakas puheeksi –toimintamallissa paljon palveluja käyttävät asiakkaat tunnistetaan ja asiasta keskustellaan asiakkaan kanssa luottamuksen ja yhteistyön hengessä. Asiakkaan eri palveluiden tarve arvioidaan yhteistyössä ammattilaisten, asiakkaan ja asiakkaan läheisten kanssa. Näiden tietojen perusteella laaditaan asiakkaalle yhteinen asiakassuunnitelma, jota koordinoi tehtävään koulutettu asiakasvastaava.

Moniasiakas puheeksi –mallin taustalla on Peruspalvelukuntayhtymä Kalliossa tehty tutkimustyö. Uudessa tutkimuksessa selvitettiin sote-integraation mahdollisuutta paljon sosiaali- ja terveyspalveluita käyttäville asiakkaille Peruspalvelukuntayhtymä Kalliossa. Tutkimuksen tarkoitus oli saada tarkempaa tietoa eri asiakasryhmistä ja palvelun käytöstä verrattuna vuoden 2012 Jyvä-tutkimushankkeen tuloksiin. Tavoitteena oli löytää eri asiakas- ja ikäryhmille toimintamalleja, joiden avulla palveluiden käyttöön voitaisiin vaikuttaa sote-integraation avulla. Tutkimuksen perusteella työryhmät lähtevät kehittämään työskentelymallia seuraaville sosiaali- ja terveyspalveluiden tärkeimmille yhteisille asiakasryhmille.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden sektorirajat madaltuvat entisestään, kun palveluita järjestetään asiakkaalle tämän tarpeesta käsin. Peruspalvelukuntayhtymä Kalliossa mallia ei eriytetä tietyille työntekijöille, vaan kaikki voivat toteuttaa sitä.

Lisätietoja: hyvinvointipalvelujohtaja Pirjo Matikainen p. 044 419 5003, terveyspalvelujohta Päivi Peltokorpi puh. 044 419 5002.