VALIKKO
Asiakkaalle > Asiakkaan oikeudet > Henkilötietolain mukaiset oikeudet

Henkilötietolain mukaiset oikeudet

Asiakastiedot ovat salassa pidettäviä ja henkilökunnalla on salassapitovelvollisuus. Tietoja voidaan luovuttaa asiakkaan suostumuksella ja nimenomaisen lainsäännöksen nojalla. Potilastietoja käyttävät ainoastaan potilaan hoitoon tai siihen liittyviin tehtäviin osallistuvat henkilöt.

Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa itseään koskevat asiakasrekisteritiedot. Tarkastusoikeus toteutetaan viivytyksettä.

Tarkastuspyyntö tehdään joko suullisesti henkilökohtaisen käynnin yhteydessä tai omakätisesti allekirjoitetulla tai muulla luotettavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla. Käynnin yhteydessä asiakas voi saada nähtäväksi itseään koskevat rekisteritiedot henkilökunnan avustuksella. Kirjalliseen tarkastuspyyntöön perustuva tarkastus toteutetaan erikseen sovittuna aikana. Halutessaan asiakas voi saada rekisteritietonsa myös kopiona henkilökohtaisen käynnin yhteydessä. Asiakkaan on todistettava henkilöllisyytensä ennen tietojen antamista.

Tarkastuspyyntölomake on saatavissa kaikista toimintayksiköistä sekä Peruspalvelukuntayhtymä Kallion verkkosivuilta. Kirjallisena tehty tarkastuspyyntö osoitetaan ko. rekisterin vastuuhenkilölle esim. johtavalle ylilääkärille tai palvelujohtajalle.

Tarkastusoikeus voidaan evätä ainoastaan poikkeustapauksessa, esim., jos tiedon antamisesta saattaisi aiheutua vakavaa vaaraa asiakkaan terveydelle tai hoidolle taikka jonkun muun oikeuksille. Tarkastusoikeuden epäämisestä annetaan asiakkaalle kirjallinen selvitys. Asiakas voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi. Tarkastusoikeuden käyttäminen on maksutonta kerran vuoden aikana.

Tiedon korjaus

Rekisterinpitäjän on myös ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai asiakkaan vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto. Asiakkaan on tehtävä oikaisupyyntö kirjallisesti ja todistettava henkilöllisyytensä. Pyynnössä on syytä tarkasti yksilöidä ja perustella, mitä tietoa vaaditaan korjattavaksi, mikä on asiakkaan mielestä oikea tieto ja millä tavoin korjaus pyydetään tekemään.

Mikäli asiakkaan vaatimusta tiedon korjaamisesta ei hyväksytä, tulee asiakkaan saada siitä kirjallinen selvitys. Tiedon korjaamisen toteuttamisesta on ohjeet rekisteriselosteissa.

Ota Suomi.fi Viestit käyttöösi!

Suomi.fi-verkkopalvelu tarjoaa tietoturvallisen viestintäkanavan kansalaisen ja viranomaisen väliseen sähköiseen asiointiin. Suomi.fi-verkkopalvelua ylläpitää Väestörekisterikeskus.

Kun siirryt käyttämään Viestit-palvelua, saat viranomaisviestit keskitetysti yhteen paikkaan, josta ne on helppo löytää. Voit lähettää kätevästi viestejä myös meille ja liittää viesteihin tarvittaessa tiedostoja. Palvelua voi käyttää myös mobiilisovelluksella.