VALIKKO

Toimeentulotuki

Perustoimeentulotuki on siirtynyt Kelan hoidettavaksi 1.1.2017 alkaen.
Pikaopas toimeentulotukeen Kelan sivuilla

Mitä se on?

Toimeentulotuki on ruokakuntakohtainen rahallinen etuus, joka on luonteeltaan viimesijainen. Hakijalla on velvollisuus hakea ennen toimeentulotuen hakemista niitä sosiaaliturvaetuuksia, joihin hänellä on oikeus (esimerkiksi työttömyysturva, asumistuki, opintotuki sekä elatusmaksu). Hakijan on myös aktiivisesti pyrittävä parantamaan työmarkkina-asemaansa esimerkiksi hakeutumalla työhön, työkokeiluun tai –harjoitteluun tai ammatilliseen koulutukseen. Toimeentulotuen avulla turvataan henkilön ja perheen ihmisarvoisen elämän kannalta vähintään välttämätön toimeentulo.

Laki ja asetus

Tuki perustuu lakiin ja asetukseen toimeentulotuesta. (Laki toimeentulotuesta 2§). Toimeentulotuki on tarkoitettu tilapäiseksi avuksi, jonka tarve selvitetään aina tapauskohtaisesti. Sosiaali- ja terveysministeriö on laatinut oppaan toimeentulotukitehtävien hoidosta vastaavien henkilöiden käyttöön.

Kuka saa?

Toimeentulotuen tarve selvitetään laskemalla yhteen kaikki hakijan/perheen toimeentulotukeen oikeuttavat menot. Saatavasta summasta vähennetään hakijan/perheen käytettävissä olevat tulot ja varat. Erotus ilmaisee toimeentulotuen määrän.

Toimeentulotuen rakenne on määritelty uudelleen 1.1.2006 alkaen jakamalla tuki perustoimeentulotukeen ja täydentävään toimeentulotukeen. Uudistus ei muuta toimeentulotuen saamisen edellytyksiä. Se ei myöskään aiheuta muutoksia ehkäisevän toimeentulotuen käyttöön eikä sosiaalisen luototuksen ja toimeentulotuen suhteeseen. Uudistuksen toivotaan kuitenkin vaikuttavan jossain määrin toimeentulotuen myöntämiskäytäntöjä yhtenäistävästi.

Perustoimeentulotukeen on sisällytetty pääosa toimeentulotuella katettavista menoista, perusosan lisäksi mm. kaikki terveydenhuollon menot ja jokapäiväiseen asumiseen liittyvät menot.
Perusosaan sisältyvät menot ovat: ravintomenot, vaatemenot, vähäiset terveydenhuoltomenot, henkilökohtaisesta ja kodin puhtaudesta aiheutuvat menot, paikallisliikennemenot, puhelimen käyttömenot, sanomalehden tilausmenot, harrastus- ja virkistystoiminnasta aiheutuvat menot sekä 7% kohtuullisista asumismenoista.

Täydentävää toimeentulotukea myönnettäessä otetaan huomioon tarpeellisen suuruisina erityismenot, joita ovat: lasten päivähoito, muut asumisesta aiheutuvat menot, erityisistä tarpeista tai olosuhteista johtuvat, toimeentulon turvaamiseksi tai itsenäisen suoriutumisen edistämiseksi tarpeellisiksi harkitut menot (työmatkakulut, hautausavustus, muuttoavustus, vaatetus, kodin irtaimisto ym.) Erityismenoihin kuuluvina asumismenoina otetaan tarpeellisen suuruisina huomioon sellaiset asumismenot, joita ei sisälly asumistukilain 9 §:ssä mainittuihin asumismenoihin. Tällaisin menoja ovat esimerkiksi takuuvuokra, vuokraennakko ja muut muutosta aiheutuvat kustannukset.

Tulona otetaan huomioon kaikki hakijan ja perheenjäsenten nettotulot: palkka ja yritystoiminnasta saatava tulo, eläke, työttömyyspäiväraha, Kelan maksamat etuudet (työttömyyspäiväraha, asumistuki, kotihoidontuki, opintotuki, lapsilisä), elatusapu ja -tuki. Koska edellä mainitut etuudet ovat ensisijaisia yhteiskunnan tukimuotoja toimeentulotukeen nähden, hakijaa ohjataan hakemaan ko. etuuksia, mikäli niitä ei ole vielä haettu.

Myös hakijan/perheen säästöt ja varallisuus otetaan huomioon toimeentulotuen tarvetta arvioitaessa. Tuloksi ei lasketa EU:n elintarvikeapua, järjestöjen antamia avustuksia, äitiysavustusta, Kelan hoitotukea, vammaistukea, lapsen hoitotukea eikä perheen alle 18-vuotiaan lapsen ansiotuloja siltä osin, kun ne ylittävät hänen omat elinkustannuksensa.